Trojan一键脚本

Trojan是个好东西!!!最近使用我北京机房的服务器资源白嫖了一台甲骨文云服务器,之前用家宽一直申请不成功然后在自己的服务器上搭建一个Trojan立马就申请成功(引起极度舒适),全仰仗Trojan提供的网络服务。博主废话就不多说直接贴代码。

一键脚本

#ContOS Yum 安装 
wget yum -y install wget

#Debian Ubuntu 安装 
wget apt-get install wget
wget -N --no-check-certificate -q -O trojan_install.sh "https://raw.githubusercontent.com/V2RaySSR/Trojan/master/trojan_install.sh" && chmod +x trojan_install.sh && bash trojan_install.sh

三部曲脚本

wget -N --no-check-certificate "https://raw.githubusercontent.com/V2RaySSR/Trojansh/master/trojan1.sh" && chmod +x trojan1.sh && ./trojan1.sh
wget -N --no-check-certificate "https://raw.githubusercontent.com/V2RaySSR/Trojansh/master/trojan2.sh" && chmod +x trojan2.sh && ./trojan2.sh
wget -N --no-check-certificate "https://raw.githubusercontent.com/V2RaySSR/Trojansh/master/trojan3.sh" && chmod +x trojan3.sh && ./trojan3.sh

至于证书的问题我觉得可以考虑自签然后客户端忽略证书验证。