Java实现LFU算法

LFU(Least Frequently Used)算法,即最少访问算法,根据访问缓存的历史频率来淘汰数据,核心思想是“如果数据在过去一段时间被访问的次数很少,那么将来被访问的概率也会很低”。 手撕LFU算法 package com.github.xuchengen.cache; import java.util.HashMap; import java.util.Map; import java
Java实现LFU算法